Sociale diagnose 2020


Artikel 4 van het arrest van 5 december 2018 betreffende de specifieke voorwaarden voor de goedkeuring en de toekenning van subsidies voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpdiensten (‘arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services d’actions en milieu ouvert’) stipuleert dat “de collectieve acties voor educatieve preventie en sociale preventie zijn hoofdzakelijk gestoeld op een sociale diagnose van het actiegebied van de dienst die door diezelfde dienst wordt gemaakt. De sociale diagnose moet worden beschouwd als een continu proces en moet tenminste om de drie jaar worden herzien. Het is namelijk gebaseerd op: 1. Een analyse van het leefmilieu van de jongeren; 2. Een analyse van de individuele en collectieve vragen/verzoeken; 3. Een reflectie over de manier waarop rekening kan worden gehouden met de mening van jongeren. De sociale diagnose wordt voorgesteld volgens de door de minister vastgelegde procedures.