Jeugddienst OCMW


Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare dienst met rechtspersoonlijkheid. Sinds 1976 is het in de plaats gekomen van wat de Commissie voor Openbare Onderstand (COO) werd genoemd.

In elke gemeente van het land is een OCMW gevestigd. De werking ervan wordt geregeld door de organieke wet van 8 juli 1976, waarin onder meer de territoriale bevoegdheid wordt vastgelegd.

De voornaamste opdracht van het OCMW is iedereen in staat stellen een menswaardig leven te leiden en dus individuen en gezinnen de hulp bieden die door de gemeenschap verschuldigd is. Op die manier verleent het OCMW de meest geschikte bijstand aan elke persoon in nood. Deze hulp kan diverse vormen aannemen: palliatief, curatief, preventief, materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal, psychologisch, etc. Het OCMW schakelt verschillende diensten in die de meest geschikte middelen bieden om aan de vraag van burgers te voldoen.

Het CEMO (Centre d’Éducation en Mileu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijk opvoedingscentrum) is een van de diensten die vanaf 1978 werd opgericht door het OCMW van Sint-Gillis om beter te kunnen inspelen op de vragen en moeilijkheden van jongeren en gezinnen. Sinds de oprichting van het CEMO heeft het OCMW zijn investering in de jeugdsector voortgezet door zijn jeugddienst in stand te houden en te versterken. In een logica van geïntegreerde partnerschap en samenwerking gericht op complementariteit met respect voor wettelijke voorschriften, biedt het hele CEMO-team – dat gevormd wordt door ‘l’AMO’ (Service d’Actions en Milieu Ouvert, NL: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpdienst) en de jeugddienst van het OCMW van Sint-Gillis – een zo volledig en globaal mogelijke hulpdienstverlening aan jongeren en gezinnen.

Het CEMO neemt dus, naast de opdrachten van de AMO-dienst (NL: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpdienst), bepaalde OCMW-opdrachten op, zoals het beheer van financiële hulp ten behoeve van kinderen, de samenwerking met diverse diensten, waaronder sociale diensten, in het belang van gezinnen en met eerbieding voor het niet-bindend kader, maar met de wil om de globale steun die hen wordt geboden niet te verkokeren. Wij nemen ook deel aan het ‘Comité Spécial de l’Aide à la Jeunesse’ (NL: Speciaal Comité voor Jeugdhulp) dat door het OCMW is opgericht en dat individuele aanvragen ten behoeve van kinderen onderzoekt. Dit comité bepaalt, samen met de OCWM-autoriteiten en het CEMO, ook de grote lijnen van het OCMW-jeugdbeleid. Het is trouwens deze samenwerking en permanente interactie die het CEMO in staat stelt zijn jeugdbeleid regelmatig aan te passen aan de praktijkrealiteit en een preventiebeleid te hanteren met aandacht voor de evolutie van problematieken.